Przejdź do treści

Jakie są koszty egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza to postępowanie, którego celem jest odzyskanie zaległych wierzytelności. Prowadzi je komornik, który zdobytych środków nie zatrzymuje dla  siebie, ale po potrąceniu prowizji przekazuje wierzycielowi, który daną egzekucję zlecił.

Do egzekucji dochodzi wówczas, gdy mimo prawomocnego wyroku sądu dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań w stosunku do wierzyciela i nie wykazuje chęci wykonania orzeczenia sądu itd. Egzekucją komorniczą zajmuje się oczywiście komornik, a więc organ egzekucyjny działający przy właściwym sądzie. Wierzyciel zwraca się do niego z odpowiednimi dokumentami, które pozwalają na rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Na tej podstawie rozpoczyna się postępowanie.

Opłaty za prowadzenie egzekucji komorniczej

Komornik sądowy nie pracuje za darmo, ale pobiera opłaty egzekucyjne w związku z prowadzonym postępowaniem oraz za przeprowadzone czynności np. z udziałem policji czy ABW. W tym przypadku nie ma kosztów stałych. Uzależnione są one bowiem od przeprowadzonych czynności, czasu jaki komornik poświęcił sprawie oraz wartości przedmiotu egzekucji.  Jednak trzeba pamiętać, że naliczanie opłat jest określone przez stosowną ustawę

Opłaty uiszczane przez wierzyciela

Opłatę dla komornika wnosi przede wszystkim sam wierzyciel razem z wnioskiem o egzekucję, który składa w kancelarii komorniczej. W przeciwnym wypadku jest do tego w ciągu 7 dni wzywany. Dopóki nie uiści opłaty, komornik nie podejmuje działania. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona, komornik odrzuca wniosek.

W praktyce opłata z tytułu prowadzonej działalności ustalana jest w oparciu o kilka zasad. Znaczenie ma na pewno wysokość egzekwowanego świadczenia. Przy czym liczy się tutaj każde 10 zł rozpoczęte jako pełne, Do tego wlicza się koszty zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika czy koszty toczącego się wykonania o udzielenie zabezpieczenia itd.

Opłata – zabezpieczenie roszczenia pieniężnego

Opłacić trzeba w zasadzie wszystkie działania podjęte przez komornika. Jeśli mowa o zabezpieczeniu roszczenia pieniężnego, za wydanie postanowienia w tej kwestii komornik nalicza sobie 2% wysokości roszczenia. Nie może być to jednak mniej niż 3% wartości obecnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego oraz więcej niż pięciokrotność średnich zarobków.

Opłata stosunkowa – egzekucja świadczeń pieniężnych

W tym przypadku komornik pobiera opłatę w wysokości 15% egzekwowanego świadczenia. Nie może być to mniej niż 1/10 sumy średniego wynagrodzenia i więcej niż trzydziestokrotność średniego wynagrodzenia. Jednak nie jest to reguła, bo znaczenie ma również to, z czego świadczenie jest egzekwowane. Jeśli jest to egzekucja z konta bankowego, zasiłku dla bezrobotnych czy wypłaty za pracę, wówczas opłata wynosi 8% wartości egzekwowanego świadczenia.

Opłata egzekucyjna – umorzenie postępowania

Na wniosek wierzyciela postępowanie można umorzyć. Wówczas opłatę pobieraną od dłużnika reguluje Kodeks postępowania cywilnego. Komornik może wówczas ściągnąć od dłużnika opłatę w wysokości 5% wartości świadczenia, które jeszcze pozostało do wyegzekwowania. Nie może być to jednak mniej niż 1/10 i więcej niż dziesięciokrotność średniego wynagrodzenia miesięcznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *