Przejdź do treści

W jaki sposób można skutecznie umorzyć dług?

Niejednokrotnie wielu osobom zdarza się, iż mają zaległości w spłacaniu swoich długów. Obecnie przepisy polskiego prawa umożliwiają wielu osobom umorzenie długów. Jednak w celu ich umorzenia należy bezzwłocznie zapoznać się z najważniejszymi informacjami. Pozwolą one na uniknięcie niepotrzebnych zmartwień oraz dodatkowych problemów związanych z umorzeniem długu.

Czym jest umorzenie długu?

Wbrew obiegowej opinii umorzenie długu stanowi czasochłonny proces zarówno dla dłużnika jak i wierzyciela. Najczęściej można spotkać się z określeniami takimi jak umorzenie długu przez wierzyciela, czy też umorzenie długu przez sąd. Jednak zgodnie z polskim prawem dłużnik może wnioskować jedynie o umorzenie części odsetkowej długu (zysku dla instytucji udzielającej pożyczkę). Jednocześnie część kapitałowa długu nadal musi zostać spłacona, a jedynie ewentualny zysk dla wierzyciela może zostać umorzony.

Kolejną istotną informację stanowi fakt, iż dłużnikowi przysługuje jedynie prawo do wnioskowania o częściowe umorzenie swoich długów. Jedynie po stronie wierzyciela jest mozliwość zaakceptowania bądź też odrzucenia wniosku wraz z wyjaśnieniem. W przypadku negatywnego rozpatrzenia sprawy dłużnikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji bezpośrednio do wierzyciela lub do Rzecznika Finansowego. Należy jednak mieć na uwadze, iż Rzecznik Finansowy nie ma podstaw prawnych do podważania indywidualnej decyzji wierzyciela. Może on jedynie wystąpić w imieniu dłużnika o ponowne rozpatrzenie sprawy w imieniu dłużnika.

Kiedy można wnioskować o umorzenie długu?

Wnioskowanie o umorzenie długu jest możliwe i będzie miało odpowiednie uzasadnienie w dwóch przypadkach. Zaliczają się do nich:

  1. Zła sytuacja finansowa dłużnika – w sytuacji, gdy dłużnik nie może w całości lub przynajmniej części spłacać swoich zobowiązań poprzez zaistniałe zdarzenia losowe takie jak utrata pracy nie z własnej winy czy też nagła choroba;
  2. Sytuacja, gdy umorzenie części długu jest interesem publicznym – w przypadku, gdy dłużnik byłby zobligowany do spłaty swojego zadłużenia korzystając z pomocy finansowej państwa, umorzenie części odsetkowej może być uzasadnione.

W opisanych powyższych przypadkach uzasadnienie wniosku o umorzenie części odsetkowej długu może zostać pozytywnie rozpatrzone przez wierzyciela.

Czy jest możliwe umorzenie długu przez Sąd?

Opcją alternatywną dla umorzenia części odsetkowej długu jest umorzenie długu przez Sąd. Odbywa się ono poprzez ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej. Jednak i w tym wypadku, aby dług mógł zostać umorzony muszą zostać spełnione następujące i bardzo precyzyjnie określone warunki. Zaliczają się do nich m.in.:

  • Udowodnienie, iż istniejący dług nie jest przeznaczony na cele konsumpcyjne;
  • Wnioskodawca nie może prowadzić działalności gospodarczej i czerpać z niej dochód;
  • Wnioskodawca nie może zaciągać kolejnych zadłużeń w celu spłaty danego długu;
  • Wnioskodawca nie mógł utracić pracy poprzez zwolnienie dyscyplinarne lub zwolnienie za porozumieniem stron.

Wniosek wraz z odpowiednim uzasadnieniem i udokumentowaniem wszystkich powyższych warunków może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia decyzji przez Sąd. Jednak, tak samo jak w przypadku wierzyciela – ostateczna decyzja pozostaje w rękach Sądu.

1 komentarz do “W jaki sposób można skutecznie umorzyć dług?”

  1. Istnieje jeszcze jeden sposób na umożenie długu bez potrzeby ogłaszania upadłości konsumenckiej. Po wniesieniu pozwu przez wierzyciela trzeba wnieść sprzeciw (jeśli oczywiście są ku temu przesłanki (np klauzule abuzywne w umowie, przedawnienie, brak legitymacji procesowej powoda) Wtedy istnieje spora szansa, że powództwo zostanie oodalone przez Sąd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *