Przejdź do treści

Na czym polega udzielenie gwarancji bankowej i dla kogo jest to przydatne rozwiązanie?

Przydatnym narzędziem do zwiększenia wiarygodności w oczach potencjalnego kontrahenta jest gwarancja bankowa. Na czym polega udzielenie gwarancji bankowej i dla kogo jest to przydatne rozwiązanie?

Na czym polega udzielenie gwarancji bankowej?

Gwarancja bankowa odnosi się do umowy, na podstawie której bank zobowiązuje się do wypłacenia uprawnionemu podmiotowi, zwanemu beneficjentem gwarancji, sumy gwarancyjnej w momencie, gdy zleceniodawca gwarancji (podmiotu na którego zlecenie wystawiono gwarancję) nie wywiąże się z danego zobowiązania. Z gwarancji bankowych najczęściej korzystają firmy dla zabezpieczenia inwestycji, które wymagają sporego nakładu finansowego. Beneficjent gwarancji otrzymuje środki finansowe w kwocie wskazanej w gwarancji albo bezpośrednio od banku zleceniodawcy, albo za pośrednictwem innego banku. Musi on jednak spełnić warunki zapłaty, które można stwierdzić na podstawie dokumentów sprecyzowanych w umowie, np. faktur. Wówczas mówimy o gwarancji bankowej warunkowej. Alternatywą są gwarancje bezwarunkowe, w przypadku których do wypłaty dochodzi na żądanie beneficjenta bez sprawdzania zasadności składanego przez niego wniosku. 

Dla kogo gwarancja bankowa jest korzystna?

Korzyści gwarancji bankowej są po stronie beneficjenta oraz zleceniodawcy gwarancji.

  • DLA BENEFICJENTA: Beneficjent dzięki gwarancji bankowej zwiększa bezpieczeństwo transakcji z kontrahentem, ogranicza możliwość niewywiązania się z warunków umowy i może łatwo wyegzekwować swoje należności.
  • DLA ZLECENIODAWCY: Zleceniodawca gwarancji bankowej umacnia wiarygodność swoją, swojej firmy, nie musi angażować środków własnych w celu zabezpieczenia transakcji. Dzięki gwarancji nie traci płynności finansowej. 

Gwarancja bankowa może służyć do zabezpieczenia zapłaty zarówno za towary, jak i usługi, również transakcji, które będą miały miejsce w przeszłości. Najczęściej gwarancja bankowa pojawia się jako zabezpieczenie spłaty kredytu. Oferta banków jest różnorodna. Oferta gwarancji bankowych skierowana jest zarówno do firm, jak i osób fizycznych. Instytucje bankowe cieszą się społecznym zaufaniem, przez co zainteresowanie gwarancjami bankowymi nieustannie wzrasta. W praktyce gwarancje bankowe opiewają na różne kwoty, często nawet na milionowe. Procedura uruchamiania gwarancji jest zbliżona w przypadku klienta indywidualnego, jak i firmy. Różnice dotyczą metod służących weryfikacji zdolności. Co istotne, umowa gwarancji bankowej musi mieć formę pisemną, a ta zawarta ustnie jest nieważna. W jej treści należy określić rodzaj gwarancji, okres jej trwania, wskazać konkretną wierzytelność, która zostanie objęta gwarancją. Do tego niezbędne jest sprecyzowanie maksymalnej kwoty, jaką bank będzie obowiązany zapłacić beneficjentowi oraz warunków i termin wypłaty. Gwarancja bankowa obowiązuje jedynie przez określony umową okres. Można ją zakończyć na skutek: 

  • spłaty zadłużenia względem beneficjenta i przedłożenia poświadczającego tę czynność dokumentu, 
  • dobrowolnej rezygnacji przez beneficjenta,
  • jako efekt innych okoliczności, np. wyczerpania ustalonej kwoty do wypłaty dla beneficjenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *